Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 02 2016

ejMarta
2657 7533 410
my life
Reposted fromdoedeer doedeer viabrzask brzask
ejMarta
3665 0174 410
Reposted fromlumincescence lumincescence viascorpix scorpix
ejMarta
1062 aa1a 410
Reposted fromdelain delain viascorpix scorpix

February 25 2016

ejMarta
9762 29f4 410
Reposted frommissvdelete missvdelete viascorpix scorpix
ejMarta
ejMarta
3093 1454
Reposted fromMilcatopy Milcatopy viascorpix scorpix
ejMarta
5716 d919 410
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
ejMarta
9588 bd63 410
kiedy mama chce żebyś na przykład zrobił zakupy czy tam posprzątał w domu i robisz to i niby spoko ale sobie myślisz, że jesteś dorosły i w zasadzie to powinieneś(lub powinna) już w ogóle mieszkać samemu(osobno) i zarabiać na siebie na swoje życie ale tak nie jest i trochę przypał
Reposted fromejyopodobno ejyopodobno viatfu tfu
ejMarta
Cała nadzieja w marcu
Reposted fromwiemzeniespisz wiemzeniespisz viaevlyn evlyn
ejMarta
2388 1c32 410
Reposted fromroxanne roxanne viascorpix scorpix
ejMarta
ejMarta
3369 8b90 410
Reposted fromSeksHitlerLizaki SeksHitlerLizaki viascorpix scorpix
ejMarta
6126 dbdb 410
Reposted fromtalvida talvida viapunkahontaz punkahontaz
3408 7eaf 410
Reposted fromfakinszit fakinszit viapunkahontaz punkahontaz
ejMarta
4331 78d9 410
Reposted fromnotreadytodie notreadytodie viascorpix scorpix

February 24 2016

ejMarta
7125 56ee 410
Reposted fromirmelin irmelin viascorpix scorpix
ejMarta
6560 c785
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viascorpix scorpix
ejMarta
2128 a8ad
no przecież nie zadzwonię.
Reposted fromwredna wredna viascorpix scorpix
ejMarta
Reposted fromweightless weightless viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl