Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 08 2016

ejMarta
Chciałabym kiedyś usłyszeć proste: ' jesteś taka, jakbym chciał'.
— w moim przypadku to chyba nierealne
Reposted fromnormajeane normajeane viapunkahontaz punkahontaz
ejMarta
9755 5b8b 410
Reposted fromdelain delain viapunkahontaz punkahontaz
ejMarta
2343 5199
Reposted fromMilcatopy Milcatopy viascorpix scorpix
ejMarta
6343 0815 410
Reposted fromzakurzonateczka zakurzonateczka viaolvido olvido
ejMarta
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viascorpix scorpix
ejMarta
ejMarta
ejMarta
Reposted fromweightless weightless viasarkastyczna sarkastyczna
ejMarta
5637 30a4 410
###
ejMarta
1337 0e0f 410
Reposted fromwiecznosci wiecznosci
ejMarta
9240 167a 410
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viascorpix scorpix
ejMarta
Reposted fromtfu tfu

September 07 2016

ejMarta
Pierwsza miłość jest jak pierwsze tsunami. Dla niektórych to gigantyczna fala krótkotrwałego szczęścia, dla innych apokaliptyczna katastrofa, dla jeszcze innych to poruszanie się na fali euforii i tęsknoty.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
ejMarta
0501 63fa 410
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
ejMarta
ejMarta
Reposted frommowmihou mowmihou viaredsth redsth
ejMarta
4723 c49b 410
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaredsth redsth
ejMarta
3646 c1ce 410
Reposted fromkarmacoma karmacoma
ejMarta
2128 a8ad
no przecież nie zadzwonię.
Reposted fromwredna wredna viaevlyn evlyn
ejMarta
I możesz być atrakcyjna, pachnieć mleczkiem kokosowym, pracować na czternastym piętrze wieżowca i dobrze sobie radzić, ale będziesz walić głową w mur dopóki nie zrozumiesz, że ludzie przychodzą i odchodzą. Tylko ze sobą spędzisz każdy dzień i lepiej żebyś była kimś kogo lubisz. To dlatego szacunek jest ważniejszy od utrzymania przy sobie kogoś, kto sprawia, że trzeba dokonać wyboru między nim, a podeptaniem siebie.
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viaolvido olvido
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl